سفارش تبلیغ
صبا ویژن

یهودیت در سیر تاریخ

حضرت موسی 600 هزار نفر را به 6 گروه 100هزار نفری تقسیم نمود . هر گروه 100 هزارتایی را به 100 گروه 1000 نفری تقسیم نمود . و هر گروه  1000 نفری را به 10 گروه 100 نفره تقسیم کرد . هر گروه 100 نفره را به 2 گروه 50 نفره تقسیم کرد و هر گروه 50 نفره را به 5 گروه 10 نفره مبدل ساخت. در میان گروه 10 نفره هم یکی را به عنوان فرمانده معرفی کرد . سپاه دارای شیپورهای مختلف بود که معنای برخی از این شیپورها را فقط فرماندهان گروهها ی 100 هزار نفره می دانستند و آنها با به صدا درآوردن شیپوری که فقط مفهوم آن را فرماندهان گروههای 1000 نفره میدانستند ، پیامی را مرسانندند و به همین ترتیب ادامه می یافت تا پیامی خاص به فرماندهان گروههای 10 نفره می رسید و به این ترتیب بود که یک لشکر 600 هزار نفره یک شبه از رود نیل عبور داده شد .

این قانون مروزه نیز در بین یهودیان وجود ادرد که معروف است به عید پسه ، که همگی وارد صحرایی می شوند و آنرا اجرا می نمایند .

پس از نابودی فرعونیان ، حضرت موسی ماند با عده انبوهی از فرزندان و نوادگان یعقوب معروف به بنی اسرائیل که مدتها بود به جز بردگی با چیز دیگری آشنا نبودند لذا مدت 15 سال به آنها آموزشهای مختلفی را نشان داد که از جمله آناه علم چهره شناسی بود .

بعد 15 سال که بنی اسرائیل از آموزشهای کافی برخوردار شدند ، حضرت موسی به آنها دستور فتح کنعان را داد اما آنان سرپیچی نمودند و مورد نفرین حضرت موسی قرار گرفتند و به همین خاطر مدت 40 سال دچار سرگردانی شدند . پس از موسی طالوت به امر خدا رهبر قوم شد و با سپاهی که داوود هم در آن حاضر بود سرزمین کنعان را فتح نمود . چند سال بعد داوود پادشاه شد و حکومتی تشکیل داد و پس از چند سال ، پسرش سلیمان به جای او نشست . ÷س از سلیمان بین بنی اسرائیل اختلاف افتاد و قلمرو حکومتی به دو قسمت تبدیل شد . یکی متعلق به 10 پسر یعقوب که مرکز آن سامره بود و به دولت افراییم معروف شد و دیگری یهودیه با مرکزیت اورشلیم که متعلق به دو قبیله بزرگتر بود . پس از درگیری بین این دو دولت ، دولت یهودیه با آشوریان همدست شدند و دولت افراییم را از بین بردند و آن را قسمتی ازقلمرو خود نمودند .لذا تفاوت بین بنی اسرائیل با یهود در همین جاست یعنی اینکه یهودیان از نسل یهودا یکی از فرزندان یعقوب بوده اند و قسمتی از یاران حضرت موسی را تشکیل می داده اند که پس از شکست دادن مابقی یاران حضرت موسی خود را به عنوان یاوران اصلی در طول تاریخ نام برده اند و تمامی افتخارات   بنی اسرائیل و امتیازات انها را به گردن گرفته اند در صورتیکه طرفداران واقعی حضرت موسی جمعیت 600 هزار نفره بنی اسرائیلی بوده است نه جمعیت چندهزار نفره نسل یهودا .لذا تاریخ نشان داده است که فرزندان یهودا مکار که در فکر حذف برادری چون یوسف بود ، همانند او عمل نمودند و نسل عموزلدگان خود را یا ازبین بردند و یا در تاریخ محو نمودند . و بدین طریق این چنین نسل مغرضی قومی را به وجود آوردند با نام یهودیت .